ads by google

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์

1. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์
  ก. ความคิด
  ข. ความจำ
  ค. การควบคุมตนเอง
  ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
  เฉลย 3
2. PC คือคำย่อของอะไร
  ก. Computer เมนเฟรม
  ข. Computer ส่วนบุคคล
  ค. ซูเปอร์ Computer
  ง. Computer เน็ตเวิร์ก
  เฉลย 2
3. การตั้งค่าหน้าแรกในการเปิดเว็บไซต์เรียกว่าอะไร
  ก. First Site
  ข. History
  ค. Home
  ง. Refrest
  เฉลย 1
4. ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารในระบบ WINDOWS จะต้องคลิกที่ START MENU ใด
  ก. MY DOCUMENT
  ข. MY COMPUTER
  ค. PROGARM
  ง. CONTROL PANEL
  เฉลย 3
5. หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิตมารวมกันคือข้อใด
  ก. Field
  ข. File
  ค. Byte
  ง. Record
  เฉลย 3
6. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
  ก. เครื่องมีราคาแพงมาก
  ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
  ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์
  ง. ถูกทุกข้อ
  เฉลย 3
7. หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ (CPU) ที่ทำงานเร็วที่สุด คือข้อใด
  ก. แพนเทียม MMX
  ข. ไซริกซ์ 6 * 86
  ค. AMD k 7
  ง. แพนเทียม 4
  เฉลย 4
8. โปรแกรมสำหรับงานคิดคำนวณ ทำบัญชีต่าง ๆ นิยมใช้โปรแกรมใด
  ก. เวิร์ด
  ข. เอ็กเซล
  ค. เพนท์
  ง. พาวเวอร์พ้อย
  เฉลย 2
9. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
  ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
  ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
  ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
  ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
  เฉลย 3
10. ข้อใดเป็นบริการที่เราสามารถใช้ได้บนอินเตอร์เน็ต
  ก. อ่านข่าวสาร ความรู้และบันเทิง
  ข. รับส่งข้อความและสั่งซื้อสินค้า
  ค. ดูหนังฟังเพลงและเล่นเกม
  ง. สามารถใช้บริการได้ทุกข้อ
  เฉลย 4
11. คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร
  ก. นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทำสื่อต่างๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
  ข. ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์ เป็นต้น
  ค. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
  ง. ถูกทุกข้อ
  เฉลย 4
12. คอมพิวเตอร์ยุคใด ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นหลัก
  ก. คอมพิวเตอร์ยุคแรก
  ข. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
  ค. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3์
  ง. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3์
  เฉลย 3
13. โปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปภาพ แก้ไชรูปภาพ และตกแต่งภาพให้สวยงามได้คือข้อใด
  ก. โปรแกรม Dos
  ข. โปรแกรม Paint
  ค. โปรแกรม Note Pad
  ง. โปรแกรม Scandisk
  เฉลย 2
14. หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดคือข้อใด
  ก. Bit
  ข. Byte
  ค. Charater
  ง. Database
  เฉลย 1
15. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
  ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm
  ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต
  ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร
  ง. ถูกทุกข้อ
  เฉลย 4
16. ในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเช่นลบแฟ้มข้อมูลผิดหารเราต้องการกลับคืนจะใช้คำสั่งใด
  ก. ใช้คำสั่ง RE RAN
  ข. ใช้คำสั่ง UNDO
  ค. ใช้คำสั่ง RESTORE ใน RECYCLE BIN
  ง. ใช้คำสั่ง COME BACK
  เฉลย 3
17. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล
  ก. Printer
  ข. Monitor
  ค. Mainboard
  ง. Keyboard
  เฉลย 4
18. ข้อมูล 8 บิตมีกี่ไบต์
  ก. 1 ไบต์
  ข. 2 ไบต์
  ค. 3 ไบต์
  ง. 4 ไบต์
  เฉลย 1
19. Lap Top เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด
  ก. ขนาดตั้งโต๊ะ
  ข. ขนาดสมุดโน๊ต
  ค. ขนาดวางตัก
  ง. ขนาดฝ่ามือ
  เฉลย 2
20. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด
  ก. ควบคุมการผลิต
  ข. การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
  ค. การวางแผนการผลิต
  ง. ถูกทุกข้อ
  เฉลย 4
21. โดยปกติเอกสารจะจัดในลักษณะใดเป็นหลัก
  ก. ชิดซ้าย
  ข. ชิดจวา
  ค. กึ่งกลาง
  ง. ชิดขอบ
  เฉลย 1
22. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์
  ก. มีความเร็วสูง
  ข. มีความเชื่อถือได้
  ค. มีความถูกต้องแม่นยำ
  ง. ถูกทุกข้อ
  เฉลย 3
23. หน่วยความจำถาวรในเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกว่าอะไร
  ก. ซีพียู
  ข. รอม
  ค. แรม
  ง. ฮาร์ดดิสก์
  เฉลย 2
24. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
  ก. IBM
  ข. COMPAQ
  ค. MICROSOFT
  ง. DIGTAL
  เฉลย 1
25. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
  ก. ฮาร์ดแวร์ (Hard ware)
  ข. ซอฟต์แวร์ (Soft ware)
  ค. บุคลากร(people ware) และข้อมูล (Data)
  ง. ถูกทุกข้อ
  เฉลย 4
26. โปรแกรมสำหรับการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ชื่อโปรแกรมอะไร
  ก. เอ็กเซล
  ข. เวิร์ด
  ค. พาวเวอร์พ้อย
  ง. วินโดวส์
  เฉลย 2
27. Recycle Bin ทำหน้าที่อะไร
  ก. กู้ไฟล์ข้อมูล
  ข. ซ่อมแซมไฟล์
  ค. จัดเรียงไฟล์
  ง. เป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ที่ถูกทิ้ง
  เฉลย 4
28. ใช้คำสั่งที่แถบเมนู (Menu Bar) ในการเปิดแฟ้มข้อมูลเก่ามาใช้ตรงกับข้อใด
  ก. คลิกเมาส์ที่เมนูเปิด (Open) เลือกแฟ้ม(File)
  ข. คลิกเมาส์ที่เมนูแฟ้ม (File) เลือกเปิด(Open)
  ค. คลิกเมาส์ที่เมนูแก้ไข (Edit) เลือกเปิด(Open)
  ง. คลิกเมาส์ที่เมนุรูปแบบ (Format) เลือกปิด(Open)
  เฉลย 2
29. ข้อมูล 32 บิต มีกี่ไบต์
  ก. 2 ไบต์
  ข. 3 ไบต์
  ค. 4 ไบต์
  ง. 5 ไบต์
  เฉลย 3
30. ข้อใดไม่อยู่ในการเพิ่มเติมลักษณะพิเศษ
  ก. ชุดรูปแบบ
  ข. พื้นผิว
  ค. ลวดลาย
  ง. รูปภาพ
  เฉลย 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น